Servi
150

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Servi Group

Disse salgs og leveransebetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Servi Group med mindre de er helt eller delvis fraveket ved skriftlig avtale mellom Servi Group og kjøper.

1. Avtalens dokumenter

Følgende avtaledokumenter er gjeldende for avtalen mellom Servi Group og kjøper:

  • Disse Generelle salgs og leveransebetingelser
  • Ordrebekreftelsen, samt tilhørende tekniske spesifikasjoner, beskrivelser og tegninger vist til i denne.
  • NL 17
  • NLM 19 m/tilhørende kontraktsformular

Ved motstrid gjelder avtaledokumentene i den rekkefølge de er angitt ovenfor, med unntak for NL17 og NLM 19 hvor det er angitt i ordrebekreftelsen hvilke av disse leveransevilkår som legges til grunn.

2. Tilbud og bekreftelse

Tilbudte priser er gyldig i 30 dager fra det er sendt, med mindre annet særskilt er avtalt.

Det foreligger ingen leveranseforpliktelse for Servi Group før bestillingen er skriftlig bekreftet gjennom ordrebekreftelse.

Det tas forbehold om prisjustering ved valutasvingninger.

3. Betaling

Betaling skal skje i henhold til den frist som er angitt i ordrebekreftelsen

Reklamasjoner som Servi Group er ansvarlig for gir ikke kjøper rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Selv om det foretas reklamasjoner i samsvar med punkt 7, skal opprinnelig faktura betales i sin helhet. Servi vil foreta kreditering for den relevante del av leveransen dersom utbedring eller omlevering ikke gjennomføres.

Levering og betaling av sluttdokumentasjon avtales for den enkelte ordre og er spesifisert i ordrebekreftelsen.

Der kostnaden for dokumentasjon inngår i produktets pris, kan det maksimalt holdes tilbake 5% av fakturert verdi fram til dokumentasjonen er levert

4. Eiendomsforbehold

Leverte produkter forblir Servi Group sin eiendom frem til leveransen er betalt i sin helhet.

Kjøper har ikke rett til å videreselge eller sammenføye produktet i andre produkter før betaling har funnet sted i sin helhet.

5. Eiendomsrett til tegninger og dokumentasjon

All dokumentasjon og tegninger som overleveres kjøper forblir Servi Group sin eiendom. Kjøper forplikter seg til å håndtere mottatt dokumentasjon og tegninger konfidensielt, og skal ikke utlevere dokumentasjon og tegninger til andre kunder eller leverandører uten Servi Groups skriftlige samtykke.

Kjøpers bruksrett til mottatte tegninger og dokumentasjon er begrenset til den bruk som ser nødvendig for montasje, drift og vedlikehold av det leverte produktet.

6. Kansellering

Dersom kjøper kansellerer sin bestilling kan dette kun gjøres mot å dekke alle kostnader knyttet til allerede utført arbeid og kostnader som oppstår som en direkte konsekvens av kanselleringen.

Kjøper skal i tillegg betale et kanselleringsgebyr tilsvarende 5% av verdien av den del av ordrebekreftelse som kanselleres

7. Ansvar for mangler. Garanti

Servi Groups ansvar for mangler omfatter bare mangler som viser seg i løpet av en periode på 12 måneder fra levering av produktet. Ved mangler forbeholder Servi seg en absolutt rett til å foreta utbedring eller omlevering før andre beføyelser kan gjøres gjeldende. Ved delleveranser løper garantiperioden fra leveringsdato av hver enkelt delleveranse.

Servi Groups samlede ansvar for forhold som skyldes mangler er begrenset til 20% av samlet verdi av den enkelte ordrebekreftelse. Denne begrensningen omfatter både interne kostnader knyttet til utbedring så vel som utbetalinger som foretas til kjøper. Defekte komponenter vil likevel kunne omleveres uten hensyntagen til denne begrensningen på 20%.

Under enhver omstendighet skal alle merkostnader forårsaket av at produktet befinner seg utenfor selgers hjemland dekkes av kjøper.

8. Ansvarsbegrensning

Servi Group påtar seg under enhver omstendighet ikke ansvar for indirekte tap, slik som minsket eller bortfalt produksjon, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort og enhver annen form for økonomisk konsekvenstap.

Servi Groups samlede ansvar for kontraktsbrudd er begrenset til 20% av verdien av ordrebekreftelsen.

For leveranser med verdi over 10 MNOK er Servi Groups samlede ansvar under enhver omstendighet begrenset til 2 MNOK

9. Lovvalg

Alle tvister som oppstår i anledning denne avtalen, skal bedømmes etter norsk rett.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
N-1423 Ski

T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Copyright © 2022 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders